Mikrobiološko đubrivo

BactoFil je koncentrat korisnih mikroorganizama, namenjen za sve biljne vrste, kao dopuna ili zamena za mineralna đubriva.Snabdeva biljke sa svim mikro i makro elementima potrebnim za rast i razvoj biljaka.Produkuje giberaline, vitamine i auksine.

 

 

 

      SASTAV I ULOGA BAKTERIJA:
      AZOTOBACTER VINELANDI je slobodan  azotofiksator
                                                        i producer vitamina i dr.
      AZOSPIRILLUM BRASILENSE, slobodan azotofiksator
       AZOSPIRILLUM LIPOFERUM, slobodan azotofiksator
       BACILLUS MEGATERIUM, transformiše fosfor i
                                                      oslobađa azot iz belančevina
        BACILLUS SUPTILIS, razlaže složene ugljenohidrate
        BACILLUS CIRKULANS, produkuje ugljenu kiselinu  i
                                                    oslobađa kalijum
        BACILLUS POLYMIXA, razlaže  složene ugljenohidrate
        PSEUDOMONAS FLUORESCENS, učestvuje u transformaciji
                                                                     fosfora  i oslobađa azot iz belančevina